www.kbo.reeshof.nl

Email: kbo.reeshof@ziggo.nl

 

Privacyverklaring

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En

Het Privacyreglement KBO Reeshof

 

 1. Registratie persoonsgegevens.

De Vereniging KBO Reeshof, hierna te noemen de vereniging, registreert uitsluitend persoonsgegevens van geregistreerde van de vereniging.

 1. Rechtsgrond voor de verwerking.

De rechtsgrond voor de registratie van persoonsgegevens is: TOESTEMMING (van de geregistreerde).

 1. Doel van de registratie.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens geschiedt ten behoeve van het voeren van de leden- en financiële administratie. Het juist en effectief registreren van de leden is nodig om:

  1. De contributie op een gecontroleerde en efficiënte manier te kunnen innen.

  2. Ten behoeve van de correcte oproeping van betrokkenen voor activiteiten.

  3. Ten behoeve van de communicatie tussen het bestuur en de leden, via email, telefoon en de website.

  4. Ten behoeve van KBO Reeshof publicaties, foto’s e.d.

4. Geregistreerde persoonsgegevens

De Vereniging registreert de onderstaande persoonsgegevens:

“naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboorte datum, datum van aanmelding en indien gewenst soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene”.

5. Duur opslag van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke niet langer bewaard dan nodig is:

a. na beëindiging lidmaatschap.

6. Recht op inzage, rectificatie, wissen of het intrekken van toestemming van persoonsgegevens (conform artikel 11 Privacyreglement KBO Reeshof)

 1. Elke geregistreerde heeft het recht op inzage. Het recht op inzage omvat mede het recht op het verkrijgen van kopieën van de persoonsgegevens. Aan een verzoek om inzage kunnen administratieve kosten worden verbonden.

 2. Het recht op rectificatie omvat het recht om onjuiste persoonsgegevens te herstellen.

 3. Het recht op het wissen van persoonsgegevens omvat het recht persoonsgegevens te laten verwijderen uit de registratie.

 4. Het recht op intrekken van de toestemming omvat het recht de toestemming voor het registreren van persoonsgegevens in te trekken, waardoor de persoonsgegevens worden verwijderd door de verwerker.

 5. Uitvoering van de rechten van bovenstaande leden a t/m d kan worden ingeroepen door een verzoek ter zake te sturen aan het bestuur van de vereniging, door gebruikmaking van het emailadres: kbo.reeshof@ziggo.nl.

7. Klachtrecht

Iedere geregistreerde heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en bij de rechterlijke macht.

Contactgegevens AP: telefoonnummer 088 – 1805 250, bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00

8. Verstrekken persoonsgegevens

De vereniging verstrekt persoonsgegevens uit de verwerking slechts aan anderen uitsluitend en voor zover:

 1. De verwerkingsverantwoordelijke daartoe op grond van enige, wettelijke bepaling verplicht is;

 2. De betrokkene op wie de te verstrekken gegevens betrekking heeft daarin toegestemd;

 3. Van de verstrekking van gegevens als bedoeld in dit artikel houdt de verwerkingsverantwoordelijke deugdelijk aantekening.

 

 

VERKLARING

 

Ondergetekende…………………………………………………………………………………………………………(NAAM verklaart dat zij/hij* kennis heeft genomen van de KBO Reeshof Privacy regeling als weergegeven in deze bijlage van KBO Reeshof Nieuwsbrief 05/18 (mei 2018).

 Zij/Hij* heeft wel/geen* bezwaar tegen het publiceren van haar/zijn* naam en/of* foto’s die betrekking hebben op KBO-activiteiten.

Indien deze verklaring aangeeft dat zij/hij* geen bezwaar heeft aangegeven maar dat zich een situatie voordoet die naar de mening van haar/hem* het ongewenst maakt voor een bepaalde specifieke publicatie, dan zal ondergetekende daarvan het bestuur van KBO Reeshof informeren.

 

Handtekening: …………………………………… Datum: …………………………………

*Doorhalen wat niet van toepassing is.